Reborn baba

élethű babák készítése

Reborn baby - élethű babák készítése

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a rebornbaba.hu honlap látogatói által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
I. Adatkezelő
Adatkezelő, egyben adatfeldolgozó adatai
Név: Szabó Gyuláné
Telefonszám: +36-30-345-8749
E-mail-cím: rebornbaba@rebornbaba.hu
Kezelt weboldalak címe: rebornbaba.hu, reborn-baba.hu.
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A fenti oldalak használatával Látogató hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Adatkezelő a jelen nyilatkozatban leírt módon kezelje.
Tárhelyszolgáltató adatai, ahol a weboldalak látogatási adatai tárolódnak:
Név: Tárhely.Eu Kft.
Weoldal: tarhely.eu
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
E-mail-cím: support@tarhely.eu
Adatkezelő az adatokat nem továbbítja, valamint nem adja ki harmadik félnek.
II. Kezelt adatok köre, célja és megőrzési ideje
A rebornbaba.hu és reborn-baba.hu domainnevek alatt található weboldalon az alábbi személyes adatokat lehet megadni a kapcsolatfelvételi űrlapon: név, e-mail-cím, telefonszám. Ezen adatokat Adatkezelő kizárólag kapcsolattartási célból használja.
Az adatkezelés időtartama az adatkezeléshez fűződő cél megvalósulásáig, de legkésőbb Látogató hozzájárulásának a visszavonásáig tart.
A weboldalon található linkek (pl. a Facebook-doboz és a médiamegjelenések alatt található képek) más honlapokra vezetnek. Ezek a webhelyek személyes adatokat gyűjthetnek a Látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot alkalmazhatnak, illetve figyelhetik a linkelt tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ezért minden meglátogatott oldal esetén érdemes elolvasni az adott weblap adatvédelmi tájékoztatóját.
A honlap látogatási statisztikáját a footer menüben látható FlagCounter nevű bővítmény biztosítja. A FlagCounter nem gyűjt cookie-kat, pusztán a Látogatók IP-címéből (amelyhez Szolgáltató részére nem nyújt betekintést) következtet az országokra.
A tárhelyszolgáltatónál tárolt adatok köre:
Látogatók érdeklődésére, viselkedésére, földrajzi helyzetére és a felhasznált technológiára vonatkozó adatok, például az IP-cím, a böngésző típusa és verziószáma, a meglátogatott oldalak címe és a látogatás ideje. Ezek az adatok nem tartalmaznak nevet, e-mail-címet és címet. További adatvédelmi felvilágosítás a gdpr@tarhely.eu e-mail-címen kérhető.
III. Jogi ügyek
Látogatókat az alábbi jogok illetik meg a weboldal látogatása során:
1. tájékoztatás, hozzáférés,
2. helyesbítés,
3. személyes adatok törlése,
4. adatkezelés korlátozása,
5. tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen,
6. adathordozhatóság.
Amennyiben Látogató úgy véli, Adatkezelő megsértette adatvédelmi jogait, a rebornbaba@rebornbaba.hu e-mail-címre küldheti el észrevételeit.
Látogató panasszal élhet, illetve tájékoztatást kérhet a Felügyeleti Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
Látogató adatvédelmi sérelmei miatt bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, és Adatkezelő székhelye szerinti vagy az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles megtéríteni azt. Ha Adatkezelő a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti Látogató személyiségi jogait, Látogató sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, és nem követelhető a sérelemdíj, ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A jogérvényesítés részletes módját, valamint Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.
Kelt: Pécs, 2020. 05. 16.
REBORN BABA     •     REBORNKÉSZÍTÉS     •     REBORN BABY     •     ÉLETHŰ BABA     •    BABAKÉSZÍTŐ

Szabó Gyuláné babakészítő            E-mail: rebornbaba@rebornbaba.hu            Telefon: +36-30-345-8749
free counters